Bakırköy Miras Avukatı


Miras Hukuku miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin düzenleyen bir özel hukuk disiplinidir. Mirasçılar yasal veya atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer mirasçı kanun gereği mirasa çağrıldıysa yasal mirasçı, miras bırakanın iradesi ile mirasa çağırıldıysa atanmış mirasçıdan söz edilir. Miras bırakandan farklı olarak, mirasçı, hem gerçek hem de tüzel kişi ( dernek, vakıf, şirket vb.) olabilir. Ancak gerçek kişiler hem yasal hem atanmış mirasçı olabilirken, tüzel kişiler devlet hariç sadece atanmış mirasçı olabilirler. Devlet hiçbir mirasçı bırakmadan ölen kişinin yasal mirasçısıdır. Ancak devletin atanmış mirasçı olmasının önünde de kanuni bir engel yoktur. Türk Hukukunda yasal mirasçılar üçe ayrılır. İlki miras bırakanın hısımlarıdır, hısımlarda kendi içinde kan hısımları ve miras bırakanın evlatlık ve altsoyu olmak üzere ikiye ayrılır. İkinci yasal mirasçı sağ kalan eştir. Üçüncü tür yasal mirasçıyı devlet oluşturur. Türk hukukunda miras paylaşımında zümre sistemi esas alınır. Bu sisteme göre üçüncü zümreye kadar olan hısımlar (akrabalar) mirastan pay alabilirler. Zümreler arasında kanuni bir sıra vardır. Önde olan zümrede mirasçı var ise bu durum sonra gelen zümrelerin mirasçı olmasını engeller. Birinci zümre miras bırakanın altsoyudur. ( miras bırakanın çocukları, çocukları ölmüş ise torunları) İkinci zümre miras bırakanın ana ve babası ve onların altsoyudur. Üçüncü zümre büyükanne ve büyükbabalar ve onların altsoylarından (hala, teyze, amca, dayı) oluşur. Zümreye girebilmek için kan hısımı olmanın tek istisnası vardır. O da evlatlık ve altsoyudur. Evlatlık ve altsoyu ile miras bırakan arasındaki hısımlık kan bağından değil hakim kararından kaynaklandığı halde bunlar miras bırakanın birinci zümre mirasçılarıdır.

Sağ kalan eş zümre mirasçısı değildir. Her zümre ile birlikte mirasçı olur. Hangi zümreyle birlikte mirasçı olduğuna göre miras pay oranları farklılık gösterir. Birinci zümre ile birlikte mirasçı olursa miras payı mirasın ¼’üdür. İkinci zümre ile birlikte mirasçı ise miras payı ½’dir. Üçüncü zümre başları (büyükanne ve büyükbabalar) ve onların çocukları ile birlikte mirasçı ise mirasın ¾’ünü alır. Ancak üçüncü zümrede zümre başları ve çocukları sağ kalan eşten önce ölmüşse altsoyları olsa dahi sağ kalan eş tek başına mirasçı olur. Eşin miras hakkından faydalanabilmesi için resmi nikahlı olması gerekir. Miras hukuku ve buna bağlı hukuki işlemler şekle sıkı sıkıya bağlı olduklarından miras hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alınması gerekmektedir.