Bakırköy İş Hukuku Avukatı


İş Hukuku işçi ve işveren arsındaki kanuni hak ve yükümlülükleri, bunlara ilişkin uyuşmazlıları düzenleyen hem kamu hukuku hem de özel hukuk karakteri taşıyan karma nitelikte bir hukuk disiplinidir. İş hukukunun sözleşmesel temele dayanması bir özel hukuk yansıması iken, işçiyi ve kumu düzenini korumak adına iş hukuku mevzuatındaki emredici hükümler kamu hukuku karakterinin özelliğidir. İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesindeki arabuluculuğun dava şartı olmasına ilişkin düzenleme iş hukukundaki güncel ve radikal bir değişikliktir. bu düzenleme ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Gerek arabuluculuk ve dava aşamasında, gerekse öncesine ilişkin iş hukukuna dair birçok şekli düzenleme mevcuttur. Bu kurallar emredici nitelikte olduğundan dolayı aykırı hareket edildiği takdirde hem işçi hem de işveren bakımından büyük hak kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle mutlaka iş hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek almak gerekir.

İŞ HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ
-işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda her iki tarafa da önleyici hukuk (danışmanlık) hizmeti vermek
-işçi adına iş sözleşmesinin feshi için ihtarname düzenlemek
-işveren adına iş sözleşmesinin feshi için ihtarname düzenlemek
-arabuluculuk görüşmelerinde hukuki destek
-işçi alacaklarına ilişkin davalarda ( kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, asgari geçim indirimi (AGİ) alacağı, mobbing tazminatı, sendikal tazminat vb.) hukuki destek
-işe iade davarlında hukuki destek
-işçinin hizmet tespiti (sigortalılığının tespiti) davalarında hukuki destek
-iş kazalarına ilişkin davalarda hukuki destek
-açılmış davalara ilişkin işveren vekili sıfatıyla davaları takip etmek
-işverenlerin iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin uymakla zorunlu oldukları kurallara dair konularda hukuki destek sunmak
-İşverenin işini gördüğü sırada iş kazasında ölen işçinin mirasçılarının hem işverene hem üçüncü kişiye açacakları tazminat davalarında hukuki destek